ტურიზმი
ლა­გო­დე­ხის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტი
ლა­გო­დე­ხის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტი ზღვის დო­ნი­დან 200-450 მეტ­რზე სა­ქარ­თვე­ლოს უკი­დუ­რეს ჩრდი­ლო-აღ­მო­სავ­ლე­თით მდე­ბა­რე­ობს, მდი­ნა­რე ალაზ­ნის მარ­ცხე­ნა სა­ნა­პი­როს­თან აზერ­ბა­ი­ჯა­ნის საზ­ღვარ­ზე. ჩრდი­ლო­ე­თით მას რუ­სე­თის ფე­დე­რა­ცი­ის და­ღეს­ტნის რეს­პუბ­ლი­კა ესაზ­ღვრე­ბა, აღ­მო­სავ­ლე­თით აზერ­ბა­ი­ჯა­ნი (ბე­ლექ­ნის რა­ი­ო­ნი), აგ­რეთ­ვე ყვარ­ლის, გურ­ჯა­ა­ნისა და სიღ­ნა­ღის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტე­ბი. ლა­გო­დე­ხის­თვის და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლია ზო­მი­ე­რად ტე­ნი­ა­ნი სუბ­ტრო­პი­კუ­ლი კლი­მა­ტი.

ტე­რი­ტო­რია მო­ი­ცავს 890, 2 კვ.კმ. მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტეტ­ში შე­დის 1 ქა­ლა­ქი 66 სო­ფე­ლი.
ლა­გო­დე­ხის მო­სახ­ლე­ო­ბის რა­ო­დე­ნო­ბაა 52 502.
ად­მი­ნის­ტრა­ცი­უ­ლი ცენ­ტრია- ქა­ლა­ქი ლა­გო­დე­ხი. მან­ძი­ლი თბი­ლი­სამ­დე-160-კმ._ია; თე­ლე­ვამ­დე 80 კმ-ია.

ლა­გო­დე­ხის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტეტ­ში სა­სოფ­ლო-სა­მე­ურ­ნეო სა­ვარ­გუ­ლი შე­ად­გენს 89,021 ათას ჰექ­ტარს. ეკო­ნო­მი­კა­ში პრი­ო­რი­ტე­ტუ­ლია მე­ბოს­ტნე­ო­ბა-მე­ბა­ღე­ო­ბა. ამ სფე­რო­ში ლა­გო­დეხს უდი­დე­სი პო­ტენ­ცი­ა­ლი აქვს.
ლა­გო­დე­ხის ეკო­ნო­მი­კუ­რი აღ­მავ­ლო­ბის­თვის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია ტუ­რიზ­მის გან­ვი­თა­რე­ბა.

სა­ხელ­წო­დე­ბა ლა­გო­დე­ხი პირ­ვე­ლად მო­იხ­სე­ნი­ე­ბა ჯუ­ან­შე­რის მა­ტი­ა­ნე­ში, "ცხოვ­რე­ბა და მო­ქა­ლა­ქე­ო­ბა ვახ­ტანგ გორ­გას­ლი­სა", რო­მელ­შიც და­მოწ­მე­ბუ­ლია ტო­პო­ნი­მი "ლა­კუ­ას­ტი" ანუ "ლაკ­ვას­ტი" (ლაკ­ვა სულ­ხან სა­აბს გან­მარ­ტე­ბით წყლი­ან ად­გილს ნიშ­ნავს) ლა­კუ­ას­ტის სა­ხე­ლით ცნო­ბი­ლია ცი­ხე-სი­მაგ­რე, რომ­ლის ფრაგ­მენ­ტე­ბიც დღე­საც შე­მორ­ჩე­ნი­ლია ქა­ლაქ ლა­გო­დეხ­ში, ყაზ­ბე­გის ქუ­ჩა­ზე. ის­ტო­რი­უ­ლი წყა­რო­ე­ბი ლა­კუ­ას­ტის ცი­ხეს მე­ფე არ­ჩი­ლის (668-718) სა­ხელს უკავ­ში­რებს.

ცნო­ბი­ლია ის ფაქ­ტიც, რომ VII სა­უ­კუ­ნე­ში, ლა­გო­დე­ხის ბუ­ნებ­რი­ვი სი­ლა­მა­ზით მო­ხიბ­ლულ­მა მე­ფე არ­ჩილ­მა აა­გო სა­ზაფ­ხუ­ლო რე­ზი­დენ­ცია "მა­ჭის ცი­ხე" (თო­ღა), რო­მე­ლიც მდე­ბა­რე­ობს მდი­ნა­რე მა­წი­მის­წყლი­სა და ბნე­ლი ხე­ვის შე­სარ­თავ­თან, ლა­გო­დე­ხის სა­ხელ­მწი­ფო ნაკ­რძა­ლის ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე. იგი თავ­და­პირ­ვე­ლად წარ­მო­ად­გენ­და მა­ჭის სა­ე­რის­თა­ვოს ცენტრს, ხო­ლო მოგ­ვი­ა­ნე­ბით ქარ­თვე­ლი მე­ფე­ე­ბის სა­ზაფ­ხუ­ლო რე­ზი­დენ­ცი­ად იქ­ცა. მე-15 სა­უ­კუ­ნის ბო­ლოს ის თე­მურ ლენ­გმა აა­ოხ­რა, ხო­ლო მე-17 სა­უ­კუ­ნის და­საწ­ყის­ში შაჰ-აბა­სის შე­მო­სე­ვე­ბის შემ­დეგ სა­ბო­ლო­ოდ და­კარ­გა ფუნ­ქცია.
თვით ტო­პო­ნი­მი ლა­გო­დე­ხი უფ­რო გვი­ან XI სა­უ­კუ­ნე­ში გვხვდე­ბა და მოგ­ვი­ა­ნე­ბით მკვიდ­რდე­ბა კი­დეც. 1831 წელს აქ და­არ­სდა სამ­ხედ­რო და­სახ­ლე­ბა ამა­ვე სა­ხელ­წო­დე­ბით, რო­მე­ლიც 1857 წელს სა­მო­ქა­ლა­ქო და­სახ­ლე­ბად გა­და­კეთ­და და იქ­ცა და­ბად.
| Print |  E-mail
FaceBook Twitter Google
თეგები ლაგოდეხი /
ამავე კატეგორიაში
სიღნაღში საშუადღეოდ ჩავდივართ და ქალაქის ცენტრში ლადო მჭედლიშვილს
ველოდებით. ლადო ადგილობრივი გიდია, რომელიც წესით ახლა, ქალაქში
ჩამოსულ უცხოელ ტურისტებს ქალაქის ღირსშესანიშნაობებს უნდა აცნობდეს.
სიღნაღში საშუადღეოდ ჩავდივართ და ქალაქის ცენტრში ლადო მჭედლიშვილს ველოდებით. ლადო ადგილობრივი გიდია, რომელიც წესით ახლა, ქალაქში ჩამოსულ უცხოელ ტურისტებს ქალაქის ღირსშესანიშნაობებს უნდა აცნობდეს.
16:53 / 24.07.2020
ჩვენ აქტიურად ვემზადებით ტურისტული სეზონისათვის. სასტუმროები
ჯანდაცვის სამინისტროს და ხელისუფლების მიერ დადგენილი წესების
მიხედვით ატარებენ ღონისძიებებს, რომლებიც პანდემიის წინააღმდეგ
ბრძოლისა და ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელებისკენ არის
მიმართული.
ჩვენ აქტიურად ვემზადებით ტურისტული სეზონისათვის. სასტუმროები ჯანდაცვის სამინისტროს და ხელისუფლების მიერ დადგენილი წესების მიხედვით ატარებენ ღონისძიებებს, რომლებიც პანდემიის წინააღმდეგ ბრძოლისა და ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელებისკენ არის მიმართული.
12:18 / 06.05.2020
გურ­ჯა­ა­ნის მუნიციპალიტეტი გომ­ბო­რის ქე­დის ჩრდი­ლო-აღ­მო­სავ­ლეთ
კალ­თა­ზე, ზღვის დო­ნი­დან 415 მ-ზე მდე­ბა­რე­ობს და
დე­და­ქა­ლა­ქი­დან 113 კმ-ითაა მო­შო­რე­ბუ­ლი.
ად­მი­ნის­ტრა­ცი­უ­ლი ცენ­ტრია ქა­ლა­ქი გურ­ჯა­ა­ნი, რო­მე­ლიც
ქა­ლა­ქად გა­მოდ­ცხად­და 1934 წლი­დან.
გურ­ჯა­ა­ნის მუნიციპალიტეტი გომ­ბო­რის ქე­დის ჩრდი­ლო-აღ­მო­სავ­ლეთ კალ­თა­ზე, ზღვის დო­ნი­დან 415 მ-ზე მდე­ბა­რე­ობს და დე­და­ქა­ლა­ქი­დან 113 კმ-ითაა მო­შო­რე­ბუ­ლი. ად­მი­ნის­ტრა­ცი­უ­ლი ცენ­ტრია ქა­ლა­ქი გურ­ჯა­ა­ნი, რო­მე­ლიც ქა­ლა­ქად გა­მოდ­ცხად­და 1934 წლი­დან.
17:40 / 20.01.2016
დე­დოფ­ლის­წყა­როს მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტი გა­მო­ირ­ჩე­ვა
ის­ტო­რი­უ­ლი ძეგ­ლე­ბის სიმ­რავ­ლით.
დე­დოფ­ლის­წყა­როს მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტი გა­მო­ირ­ჩე­ვა ის­ტო­რი­უ­ლი ძეგ­ლე­ბის სიმ­რავ­ლით.
17:30 / 20.01.2016
სამართალი
თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუისპირში ავარიას 27 წლის ბიჭი ემსხვერპლა.
10:01 / 26-11-2020
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ აფენშიში, FORD TRANSIT- ი  ქვეითად მოსიარულეს დაეჯახა.
19:39 / 21-11-2020
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ბადიაურში ავტოსაგზაო შემთხვევას 30 წლამდე ასაკის ახალგაზრდა ბიჭი ემსხვერპლა. შემთხვევა დაახლოებით 2 საათის წინ მოხდა.
11:21 / 26-10-2020
ეკონომიკა
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2021 ბიუჯეტიდან, მილიონ 875 ათასი სოციალურ სფეროზე დაიხარჯება. მერიის სოციალური მომსახურების სამსახურის ხელმძღვანელის სოფიო ქუმსიაშილის განმარტებით, თანხა მიმდინარე წელთან შედარებით გაზრდილია.
13:32 / 21-11-2020
ქალაქ თელავის წყალმომარაგების გაუმჯობესების მიზნით, გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიამ ტენდერი გამოაცხადა. წინადადებების მიღება 25 სექტემბერს დასრულდება.
13:38 / 15-09-2020
სხვა ამბები
გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ელექტრონული სწავლების მოდელზე კიდევ სამი სკოლა გადავიდა.
14:10 / 25-11-2020
კახეთში, მე-10 მაჟორიტარული ოლქის 154 უბნიდან ამ დროისთვის დათვლილია 123 უბნის მონაცემები.
00:54 / 22-11-2020
დღეს, არჩევნების მეორე ტურში, კახეთის მე-10 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში სასურველი კანდიდატისთვის ხმის მისაცემად, 51 785 ამომრჩეველი მივიდა
22:45 / 21-11-2020
12:00 საათის მონაცემებით, კახეთის მე-10 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში თავისი არჩევანი 15 844-მა ამომრჩეველმა დააფიქსირა, რაც პირველ ტურთან შედარებით თითქმის 2-ჯერ ნაკლებია. პირველი  ტურის 12:00 საათის მონაცემებით, უბანზე  31 576 ამომრჩეველი იყო მისული.
13:55 / 21-11-2020
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2021 ბიუჯეტიდან, მილიონ 875 ათასი სოციალურ სფეროზე დაიხარჯება. მერიის სოციალური მომსახურების სამსახურის ხელმძღვანელის სოფიო ქუმსიაშილის განმარტებით, თანხა მიმდინარე წელთან შედარებით გაზრდილია.
13:32 / 21-11-2020
ანონსი
სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 27ნოემბერს ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს აბონენტების ნაწილს
17:04 / 26-11-2020
ტესტი
20 ივნისს "საქართველოს ხმად" აღიარებული ჰამლეტ გონაშვილის დაბადების დღეა.  სახალხო მოლექსე და  ქართველთა მიერ „საქართველოს ხმად“ აღიარებული მომღერალი 1928 წელს სიღნაღის რაიონში დაიბადა.
10:49 / 20-06-2020
ვალუტა
EUR
EUR
1
3.9545
USD
USD
1
3.3164
GBP
GBP
1
4.4231
TRY
TRY
1
0.4235
RUB
RUB
100
4.3692
ამინდი
გურჯაანი 1 / 6 °C
img
საგარეჯო 2 / 6 °C
img
დ.წყარო -1 / 2 °C
img
სიღნაღი 1 / 4 °C
img
ლაგოდეხი 1 / 4 °C
img
ყვარელი 1 / 6 °C
img
თელავი 3 / 8 °C
img
ახმეტა 2 / 8 °C
img
კალენდარი

speqtri.ge შენი ვებგვერდი


მოცემული ვებ გვერდი „ჯუმლას" ძრავზე შექმნილი უნივერსალური კონტენტის მენეჯმენის სისტემის (CMS) ნაწილია. ის USAID-ის მიერ დაფინანსებული პროგრამის "მედია გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული მმართველობისთვის" (M-TAG) მეშვეობით შეიქმნა, რომელსაც „კვლევისა და გაცვლების საერთაშორისო საბჭო" (IREX) ახორციელებს. ამ ვებ საიტზე გამოქვეყნებული კონტენტი მთლიანად ავტორების პასუხისმგებლობაა და ის არ გამოხატავს USAID-ისა და IREX-ის პოზიციას.
This web page is part of Joomla based universal CMS system, which was developed through the USAID funded Media for Transparent and Accountable Governance (MTAG) program, implemented by IREX. The content provided through this web-site is the sole responsibility of the authors and does not reflect the position of USAID or IREX.