ჩემი არჩევანი
კენჭისყრის დღის პროცედურები
კენჭისყრა ტარდება კენჭისყრის დღეს 08:00 საათიდან 20:00 საათამდე

ამომრჩეველთა ნაკადის მომწესრიგებელი

▪ არეგულირებს საარჩევნო უბანში შემოსული ამომრჩევლების ნაკადს;
▪ სთხოვს ამომრჩეველს წარმოადგინოს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა (ან პასპორტი), წინააღმდეგ შემთხვევაში, არ დაუშვებს ამომრჩეველს კენჭისყრის შენობაში;
▪ ულტრაიისფერი ფარნით ამოწმებს, აღენიშნება თუ არა ამომრჩეველს მარკირება.
იმ შემთხვევაში, თუ ხელსაწყომ გამოავლინა, რომ ამომრჩეველს უკვე აქვს მარკირება, ის არ დაიშვება ხმის მისაცემად.
▪ ამოწმებს, თუ რამდენი ამომრჩეველი დგას ამომრჩევლისთვის განკუთვნილ სარეგისტრაციო მაგიდასთან.
თუ სარეგისტრაციო მაგიდასთან ორზე მეტი ამომრჩეველი დგას, დროებით აყოვნებს ამომრჩეველს;
▪ მიუთითებს ამომრჩეველს, სარეგისტრაციო მაგიდასთან მისვლისას იქონიოს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა ან პასპორტი;
▪ მიუთითებს ამომრჩეველს, მივიდეს იმ სარეგისტრაციო მაგიდასთან, რომელსაც მიეკუთვნება ამომრჩეველთა სიაში მისი გვარის პირველი ასო.

ამომრჩეველთა რეგისტრატორი:

▪ სთხოვს ამომრჩეველს, წარმოადგინოს საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა ან საქართველოს მოქალაქის პასპორტი; იძულებით გადაადგილებული პირის შემთხვევაში – დევნილის მოწმობა პირადობის მოწმობასთან (მოქალაქის პასპორტთან) ერთად .
დაუშვებელია პირადობის დამადასტურებელი საბუთის წარდგენის გარეშე საარჩევნო ბიულეტენის გაცემა.
▪ ამოწმებს, არის თუ არა ამომრჩეველი შეყვანილი ამომრჩეველთა ერთიან (ან სპეციალურ) სიაში და ადარებს ამომრჩევლის პირად ნომერს;
თუ სპეციალურ სიაში შეყვანილი ამომრჩევლის რეგისტრაციის ადგილი არ განეკუთვნება მოცემულ ადგილობრივ მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქს, ის მონაწილეობას იღებს მხოლოდ პროპორციულ არჩევნებში;
ამომრჩეველი, რომლის პირადობის მოწმობაშიც არ არის მითითებული რეგისტრაციის ადგილი, მონაწილეობს მხოლოდ პროპორციულ არჩევნებში (თბილისში ასევე – თბილისის მერის არჩევნებშიც)
▪ უკეთებს ამომრჩეველს მარკირებას;
თუ ამომრჩეველი უარს განაცხადებს მარკირებაზე, ამომრჩეველი ვერ მიიღებს არჩევნებში მონაწილეობას;
▪ ხელმოწერით ამოწმებს საარჩევნო ბიულეტენებს (უკანა გვერდზე, ამისთვის განკუთვნილ ადგილზე);
▪ რეგისტრატორის ბეჭდით ამოწმებს საარჩევნო ბიულეტენებს (უკანა გვერდზე, ამისთვის განკუთვნილ ადგილზე);
▪ ადასტურებს ბიულეტენების გაცემას ამომრჩეველთა სიაში ხელმოწერით;
▪ სთხოვს ამომრჩეველს, ხელმოწერით დაადასტუროს საარჩევნო ბიულეტენების მიღება ამომრჩეველთა სიაში თავისი გვარის გასწვრივ;
▪ გადასცემს ამომრჩეველს დამოწმებულ საარჩევნო ბიულეტენებს;
▪ მიუთითებს ამომრჩეველს შევიდეს ფარული კენჭისყრის კაბინაში.


ამომრჩეველი:
შედის ფარული კენჭისყრის კაბინაში.
დაუშვებელია ერთდროულად ერთზე მეტი ამომრჩევლის შესვლა ფარული კენჭისყრის კაბინაში.

კომისიის წევრებსა და კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე პირებს შეუძლიათ ამომრჩეველს ფარული კენჭისყრის კაბინაში შესვლამდე მოსთხოვონ უჩვენოს, თუ რამდენი ბიულეტენი აქვს მას ხელთ. ამომრჩეველი ვალდებულია შეასრულოს ეს მოთხოვნა;

კენჭისყრის კაბინაში ფოტო და ვიდეოგადაღება აკრძალულია.

▪ ავსებს საარჩევნო ბიულეტენებს.
▪ კეცავს ბიულეტენებს ისე, რომ არ ჩანდეს, თუ ვის მისცა ხმა.


საარჩევნო ყუთისა და სპეციალური კონვერტების ზედამხედველი:

▪17 ფარული კენჭისყრის კაბინიდან გამოსვლის შემდეგ, მიუთითებს ამომრჩეველს, აიღოს ერთი სპეციალური კონვერტი და ჩადოს მასში გადაკეცილი საარჩევნო ბიულეტენები (მხოლოდ ამომრჩეველს აქვს უფლება ბიულეტენები მოათავსოს სპეციალურ კონვერტში);
კომისიის წევრებსა და კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე პირებს შეუძლიათ, მოსთხოვონ ამომრჩეველს სპეციალურ კონვერტში ბიულეტენის ჩადებამდე უჩვენოს, თუ რამდენი ბიულეტენი და სპეციალური კონვერტი აქვს მას ხელთ. ამომრჩეველი ვალდებულია შეასრულოს ეს მოთხოვნა.
დაუშვებელია საარჩევნო ბიულეტენის კენჭისყრის შენობიდან გატანა.
▪ მას შემდეგ, როდესაც დარწმუნდება, რომ ამომრჩეველს ხელში მხოლოდ ერთი კონვერტი აქვს, ხსნის საარჩევნო ყუთის ჭრილს და მიუთითებს ამომრჩეველს მოათავსოს სპეციალური კონვერტი საარჩევნო ყუთში;
დაუშვებელია საარჩევნო ყუთთან ერთდროულად ერთზე მეტი ამომრჩევლის მისვლა;
▪ მიუთითებს ამომრჩეველს დატოვოს საარჩევნო უბანი.
| Print |  E-mail
FaceBook Twitter Google
ამავე კატეგორიაში
საქართველოში პირველი მრავალპარტიული და დემოკრატიული არჩევნები 1919
წლიდან იღებს სათავეს. 14-16 თებერვალს მოსახლეობამ საქართველოს
დამფუძნებელი კრება აირჩია, რომელსაც დამოუკიდებელი სახელმწიფოს
სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური საფუძვლები უნდა განესაზღვრა,
ასევე, შეემუშავებინა კონსტიტუცია.
საქართველოში პირველი მრავალპარტიული და დემოკრატიული არჩევნები 1919 წლიდან იღებს სათავეს. 14-16 თებერვალს მოსახლეობამ საქართველოს დამფუძნებელი კრება აირჩია, რომელსაც დამოუკიდებელი სახელმწიფოს სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური საფუძვლები უნდა განესაზღვრა, ასევე, შეემუშავებინა კონსტიტუცია.
12:28 / 12.09.2017
ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში (ცესკო) შეზღუდული შესაძლებლობების
მქონე (შშმ) პირებისთვის თანაბარი საარჩევნო გარემოს ხელშეწყობის
მიზნით, შექმნილია სამუშაო ჯგუფი. მის შემადგენლობაში შედიან: ცესკოს
წევრები, სტრუქტურული ერთეულების, საერთაშორისო და ადგილობრივი
არასამთავრობო ორგანიზაციების, ასევე სახელმწიფო უწყებების
წარმომადგენლები.
ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში (ცესკო) შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (შშმ) პირებისთვის თანაბარი საარჩევნო გარემოს ხელშეწყობის მიზნით, შექმნილია სამუშაო ჯგუფი. მის შემადგენლობაში შედიან: ცესკოს წევრები, სტრუქტურული ერთეულების, საერთაშორისო და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების, ასევე სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლები.
10:34 / 12.09.2017
არჩევნების გზით ხელისუფლების მოსვლა დემოკრატიული სახელმწიფოს
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია. ლეგიტიმური ხელისუფლების
არჩევისთვის საჭიროა ამომრჩევლის აქტიურობა.
არჩევნების გზით ხელისუფლების მოსვლა დემოკრატიული სახელმწიფოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია. ლეგიტიმური ხელისუფლების არჩევისთვის საჭიროა ამომრჩევლის აქტიურობა.
17:03 / 11.09.2017
არჩევნები დემოკრატიული მმართველობის ცენტრალური მექანიზმია, რომლის
მეშვეობითაც სახელმწიფო მოხელეები ანგარიშვალდებულნი ხდებიან
მოსახლეობის წინაშე. არჩევნების ინსტიტუტს ხშირად დემოკრატიის საზომად
თვლიან.
არჩევნები დემოკრატიული მმართველობის ცენტრალური მექანიზმია, რომლის მეშვეობითაც სახელმწიფო მოხელეები ანგარიშვალდებულნი ხდებიან მოსახლეობის წინაშე. არჩევნების ინსტიტუტს ხშირად დემოკრატიის საზომად თვლიან.
16:24 / 11.09.2017
სამართალი
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ აფენშიში, FORD TRANSIT- ი  ქვეითად მოსიარულეს დაეჯახა.
19:39 / 21-11-2020
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ბადიაურში ავტოსაგზაო შემთხვევას 30 წლამდე ასაკის ახალგაზრდა ბიჭი ემსხვერპლა. შემთხვევა დაახლოებით 2 საათის წინ მოხდა.
11:21 / 26-10-2020
თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაფარეულში გვიან ღამით ერთი მაღაზია გაქურდეს, ასევე გაქურდეს მეორე მაღაზიასთან მდგარი ჩასარიცხი აპარატი.
12:58 / 09-10-2020
ეკონომიკა
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2021 ბიუჯეტიდან, მილიონ 875 ათასი სოციალურ სფეროზე დაიხარჯება. მერიის სოციალური მომსახურების სამსახურის ხელმძღვანელის სოფიო ქუმსიაშილის განმარტებით, თანხა მიმდინარე წელთან შედარებით გაზრდილია.
13:32 / 21-11-2020
ქალაქ თელავის წყალმომარაგების გაუმჯობესების მიზნით, გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიამ ტენდერი გამოაცხადა. წინადადებების მიღება 25 სექტემბერს დასრულდება.
13:38 / 15-09-2020
სხვა ამბები
კახეთში, მე-10 მაჟორიტარული ოლქის 154 უბნიდან ამ დროისთვის დათვლილია 123 უბნის მონაცემები.
00:54 / 22-11-2020
დღეს, არჩევნების მეორე ტურში, კახეთის მე-10 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში სასურველი კანდიდატისთვის ხმის მისაცემად, 51 785 ამომრჩეველი მივიდა
22:45 / 21-11-2020
12:00 საათის მონაცემებით, კახეთის მე-10 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში თავისი არჩევანი 15 844-მა ამომრჩეველმა დააფიქსირა, რაც პირველ ტურთან შედარებით თითქმის 2-ჯერ ნაკლებია. პირველი  ტურის 12:00 საათის მონაცემებით, უბანზე  31 576 ამომრჩეველი იყო მისული.
13:55 / 21-11-2020
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2021 ბიუჯეტიდან, მილიონ 875 ათასი სოციალურ სფეროზე დაიხარჯება. მერიის სოციალური მომსახურების სამსახურის ხელმძღვანელის სოფიო ქუმსიაშილის განმარტებით, თანხა მიმდინარე წელთან შედარებით გაზრდილია.
13:32 / 21-11-2020
ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას არჩევნების მეორე ტურის შედეგების შესაჯამებლად ვადა 10 დეკემბრამდე აქვს.
12:26 / 21-11-2020
ანონსი
სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 27ნოემბერს ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს აბონენტების ნაწილს
17:04 / 26-11-2020
ტესტი
20 ივნისს "საქართველოს ხმად" აღიარებული ჰამლეტ გონაშვილის დაბადების დღეა.  სახალხო მოლექსე და  ქართველთა მიერ „საქართველოს ხმად“ აღიარებული მომღერალი 1928 წელს სიღნაღის რაიონში დაიბადა.
10:49 / 20-06-2020
ვალუტა
EUR
EUR
1
3.9466
USD
USD
1
3.3137
GBP
GBP
1
4.4248
TRY
TRY
1
0.4195
RUB
RUB
100
4.3828
ამინდი
გურჯაანი -3 / 7 °C
img
საგარეჯო 1 / 7 °C
img
დ.წყარო -4 / 3 °C
img
სიღნაღი -3 / 5 °C
img
ლაგოდეხი -3 / 4 °C
img
ყვარელი -3 / 7 °C
img
თელავი 2 / 8 °C
img
ახმეტა 1 / 8 °C
img
კალენდარი

speqtri.ge შენი ვებგვერდი


მოცემული ვებ გვერდი „ჯუმლას" ძრავზე შექმნილი უნივერსალური კონტენტის მენეჯმენის სისტემის (CMS) ნაწილია. ის USAID-ის მიერ დაფინანსებული პროგრამის "მედია გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული მმართველობისთვის" (M-TAG) მეშვეობით შეიქმნა, რომელსაც „კვლევისა და გაცვლების საერთაშორისო საბჭო" (IREX) ახორციელებს. ამ ვებ საიტზე გამოქვეყნებული კონტენტი მთლიანად ავტორების პასუხისმგებლობაა და ის არ გამოხატავს USAID-ისა და IREX-ის პოზიციას.
This web page is part of Joomla based universal CMS system, which was developed through the USAID funded Media for Transparent and Accountable Governance (MTAG) program, implemented by IREX. The content provided through this web-site is the sole responsibility of the authors and does not reflect the position of USAID or IREX.